www.przyjaznapaczka.pl


Regulamin

 

Właścicielem serwisu Przyjaznapaczka.pl jest

 

FHU Przemysław Hozner, Limanowskiego 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

NIP: 8871792847, REGON: 021380130

zwane dalej OPERATOREM

 

A. Definicje

1.   KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych przez OPERATORA

2.   KONSUMENT- KLIENT, osoba fizyczna dokonującą z OPERATOREM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

3.   PRODUKT – usługa lub rzecz oferowana przez OPERATORA.

4.   REGULAMIN - niniejszy Regulamin SERWISU.

5.   UMOWA - umowa o świadczenie usługi zawarta za pośrednictwem SERWISU.

6.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

7.   PRZEWOŹNIK – firma świadcząca zawodowo usługi w zakresie przewozu i dostarczania paczek i przesyłek listowych.

 

B. Postanowienia ogólne

1.  Przedmiot działalności. OPERATOR usługę pośrednictwa.  KLIENT za pomocą serwisu może złożyć zamówienie na odebranie ze wskazanego przez niego miejsca i dostarczenie na wskazany adres paczki. OPERATOR działa w imieniu przewoźnika. Usługa przewozowa jest świadczona bezpośrednio przez PRZEWOŹNIKA, z którym OPERATOR podpisał umowę. Usługa Przewoźnika jest świadczona wyłącznie na terenie Polski zgodnie z warunkami ustawy Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 ze zm.). KLIENT zamawiając usługę ma swobodę wyboru PRZEWOŹNIKA.

2.  KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

3.  OPERATOR jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

4.  Nadawca jest zobowiązany na przesyłce umieścić czytelny opis z danymi nadawcy i odbiorcy przesyłki. Nadawca odpowiada za prawdziwość danych adresowych.

5.  Oferta na stronach www.Przyjaznapaczka.pl jest kierowana wyłącznie do Klientów którzy nie mają podpisanej bezpośredniej umowy z Przewoźnikami: firmą Geis, DPD Polska, Delta City, Inpost Kurier, Inspost Paczkomat.

 

 

C.  Rejestracja

1.   Z usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać osoby fizyczne lub firmy, które dokonały rejestracji na stronie www.Przyjaznapaczka.pl lub podpisały stosowną umowę z Operatorem.

2.   Operator ma prawo odrzucić prośbę o rejestrację KLIENTA lub usunąć konto KLIENTA bez podania przyczyny.

3.   KLIENT zobowiązany jest zachować otrzymane hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszystkie zlecone usługi poprzez KLIENTA traktuje się jako zlecenia wiarygodne i będą wykonane przez Operatora.

4.   Zamówienia kuriera i przesłania paczki można zamówić wyłącznie poprzez stronę  www.Przyjaznapaczka.pl.  

 

 

D.  Zamawianie usługi

1.     Zlecenia na usługę odbioru i dostarczenia paczki przyjmowane są przez stronę www.Przyjaznapaczka.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2.     Złożenie zlecenia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza „Nadaj przesyłkę”. W trakcie składania zlecenia KLIENT dokonuje płatności za przesyłkę za pośrednictwem systemu płatności on-line Dotpay lub może wykorzystać środki na koncie „pre-paid”.

3.     Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 11.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są kolejnego dnia roboczego. Zlecenie jest przekazywane bezpośrednio do Przewoźnika.

4.     Odbiór przesyłek i czas dostarczenia opisane są w regulaminach usługi poszczególnych przewoźników.

5.     Dokumentacja (potwierdzenie usługi) jest wysyłana drogą elektroniczną. Przesyłkę można „śledzić” w aplikacji udostępnionej przez Przewoźnika.

6.     KLIENT zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości i wadze przesyłki (ewentualnie wymiarach), a także do solidnego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki, zabezpieczającego przed uszkodzeniem zawartości jak i innych paczek przewożonych przez kuriera. Podanie nieprawidłowych danych nadawcy lub odbiorcy (w tym również nieprawidłowej wagi, innej zawartości, lub wymiarów) zgodnie z regulaminem usług Przewoźnika uprawnia Operatora oraz Przewoźnika do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem. Podanie nieprawidłowych danych dotyczących zawartości przesyłki lub jej niepoprawne zabezpieczenie zwalnia Operatora oraz Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki - zgodnie z regulaminem usług Przewoźnika.

7.     Przewoźnik w uzasadnionych przypadkach ma prawo do weryfikacji zadeklarowanej przez KLIENTA wagi przesyłki w siedzibie Przewoźnika. W przypadku wagi wyższej od zadeklarowanej przez KLIENTA, następuje korekta opłaty za nadanie przesyłki poprzez wystawienie Faktury VAT płatnej w terminie 7 dni.

8.     Przed podjęciem przez Przewoźnika przesyłki może on żądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartym przez KLIENTA w formularzu zlecenia. W przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić podjęcia przesyłki - zlecenie w takiej sytuacji jest anulowane.

9.     Po otrzymaniu zlecenia od KLIENTA i pomyślnej autoryzacji płatności, Operator weryfikuje dane podane w formularzu i wysyła zlecenie realizacji usługi do wybranego przez KLIENTA Przewoźnika.

10.  Za zwrot przesyłki której doręczenie jest niemożliwe z powodu podania błędnych danych przez zamawiającego usługę naliczana jest dodatkowa opłata.

 

 

E. Produkty, których nie wolno umieszczać w przesyłkach 

1.    Z przewozu są wyłączone rzeczy:

- których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

- które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu,

- niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały.

2.  Operator nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

-  zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

- zawierających żywe rośliny i zwierzęta,

- zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

- mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

3.  Operator może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, a także w przypadku:

 - niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

 - gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

 

 

F. Ograniczenia dotyczące zamawianej usługi

1.   KLIENT jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przesyłki - opakowanie adekwatne do wagi i zawartości przesyłki. Jeśli kurier odbierający przesyłkę stwierdzi, że przesyłka jest niepoprawnie zapakowana ma prawo odmówić podjęcia przesyłki.

2.   Odbiór i doręczenie przesyłek typu „paleta” odbywa się w systemie "burta-burta". Oznacza to, że przesyłki mogą być odbierane i doręczane do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych.  Paleta nie może być mniejsza niż podstawa przewożonego kartonu w którym znajduje się towar. Karton umieszczony centralnie na palecie musi zostać przytwierdzony do palety za pomocą min. 2 taśm bindujących. Taśmy bindujące muszą być tak rozłożone i tak naciągnięte aby karton nie mógł się przesuwać po palecie. Maksymalne wymiary podstawy palety 120x80 cm i wysokości palety 14,4 cm (tzw. paleta EURO). Maksymalna wysokość całkowita towaru łącznie z paletą to 180 cm (zasady pakowania w zakładce „Pomoc”.

3.   Przewoźnicy – w ramach usługi - nie zapewnia specjalnej obsługi w przypadku paczek oznaczonych jako "Kruche" (np. "Tą stroną do góry") lub jakichkolwiek podobnych oznaczeń.

 

 

 

G. Ceny usług i płatności

1.   Wszystkie ceny usług podane na stronie www.Przyjaznapaczka.pl zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

2.   Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez KLIENTA - OPERATOR naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.

3.   W trakcie składania zlecenia KLIENT jest informowany o całkowitej cenie usługi. ZATWIERDZENIE   zlecenia oznacza akceptację ceny usługi.

4.   Operator ma prawo zmiany cen poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie. Zmiany cennika nie obejmują zleceń ZATWIERDZONYCH.

5.   Płatności za usługę są dokonywane w formie przedpłaty za pośrednictwem płatności Dotpay.pl w momencie składania zamówienia.

6.   Faktury za usługę są wystawiane i wysyłane elektronicznie na adres poczty e-mail podany przez zamawiającego podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub – w przypadku zawartej umowy z KLIENTEM - w cyklach tygodniowych.

7.   Operator udostępnia KLIENTOWI, na podstawie odrębnie zawartej umowy handlowej, możliwość regulowania płatności za świadczone usługi przelewem bankowym, po otrzymaniu zbiorczej faktury VAT. KLIENT dokonując płatności powinien w tytule przelewu podać numery faktur VAT, których ta płatność dotyczy.

8.   W przypadku nieopłacenia przez KLIENTA Faktury we wskazanym terminie, Operator ma prawo do:

 - wstrzymania świadczenia usług na rzecz KLIENTA,

 - zablokowania dostępu do konta

            - zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań,

            - naliczenia ustawowych odsetek.

 

 

H. Reklamacje i odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1.  OPERATOR wraz z PRZEWOŻNIKIEM są zobowiązani do wykonania usługi- bez wad.

2.   W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonanej usługi z umową, KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.   W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KLIENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji OPERATORA. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

4.  OPERATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Jeżeli KLIENT jest KONSUMENTEM - nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

5.  Jeżeli KLIENT jest KONSUMENTEM - po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci mu koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. OPERATOR przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 

I. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem SERWISU jest OPERATOR.

2.  Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KLIENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

3.  Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych

· nazwisko i imię lub nazwa firmy nadawcy;

· nazwisko i imię lub nazwa firmy odbiorcy;

· adres do odbioru przesyłki;

· adres do dostarczenia przesyłki;

· adres e-mail nadawcy;

· numer telefonu kontaktowego nadawcy;

· numer telefonu kontaktowego odbiorcy.

4.  Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany i zrealizowania Umowy o świadczenie Usługi. W celu dostarczenia przesyłki dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane Przewoźnikowi. 

5.  OPERATOR zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta KLIENTA lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

6.  KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony OPERATORA. W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od OPERATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi danych.

7.  OPERATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec OPERATORA lub zlecona usługa nie została rozliczona.

8.  Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

9.  Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

10.  KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

J. Postanowienia końcowe

1.  Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

3.  Wszystkie nazwy własne użyte w opisach usługi oferowanej przez OPERATORA są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

4.  Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie SERWISU chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody OPERATORA.

5.   W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

6.  Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.